I. Předmět všeobecných obchodních podmínek
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží a služeb firmy Iva Rozumková, IČ05370264, Tichá 534, 74274 Tichá, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Frenštát pod Radhoštěm, pod sp.zn. 3969/2016 (dále jen „dodavatel“) vůči podnikatelům v rámci jejich podnikatelské činnosti (dále jednotlivě jako „objednatel“). Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito OP, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku (531/1991 Sb. v platném znění).

II. Platební podmínky a ceny
Cena je sjednána dohodou mezi dodavatelem a objednatelem a je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Pokud není dohodnuto jinak, je standardní doba splatnosti 14 dnů od vystavení faktury firmou Iva Rozumková. Zaplacením se rozumí připsání fakturované částky na účet firmy Iva Rozumková. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat zajištění úhrady ceny nebo zálohovou platbu. V případě prodlení objednatele s platbou fakturované ceny je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla – li sjednána) za každý započatý den prodlení. Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do úplného zaplacení zboží objednatelem.

III. Dodání a převzetí zboží
Lhůty dodávek jsou závislé na aktuálním stavu zásob produktů v okamžiku přijetí objednávky. Dodací lhůty jsou následující: pokud je zboží skladem 2-3 pracovní dny. Není – li zboží skladem, obvykle 2-3 týdny. Je –li objednána kalibrace, dodání se prodlužuje o cca týden. Dodací lhůty Vám upřesníme v cenové nabídce.

IV. Přepravní podmínky
Zboží odesíláme přepravní společností. Cena za dopravu na adresu v České republice je 100Kč bez DPH, na Slovensko 9EUR. V případě zásilek nestandardních rozměrů je účtováno dopravné a balné dle platných tarifů přepravce.

V. Odpovědnost za vady během přepravy
Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží předáno kupujícímu v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží od dopravce nepřevzít. Je nutné za přítomnosti pracovníka dopravce provést detailní prohlídku zboží a vyhotovit příslušný protokol o škodě. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.
Pokud objednatel zjistí nesoulad mezi fakturovaným a skutečně dodaným zbožím (v druhu, kompletnosti nebo množství), je povinen o tom bez prodlení informovat dodavatele.

VI. Záruční podmínky
Záruční doba začíná běžet dnem dodávky produktu nebo dnem instalace produktu. Délka záruční doby na dodané zboží, je stanovena dle právního řádu České republiky na 12 měsíců (IČO) a 24 měsíců, dle občanského zákoníku (fyzická osoba).
Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a používáním, na poruchy produktů způsobené nevhodnou nebo nepřiměřenou údržbou, nesprávným použitím, použitím k jiným než obvyklým účelům, nesprávnou obsluhou, neoprávněným zásahem, neautorizovanou opravou, modifikací, zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN, neodbornou instalací, mechanickým poškozením, provozem zařízení v nevhodném prostředí (vlhkost, teplota, prašnost), živelnými pohromami a vyšší mocí. Záruka se nevztahuje na digitální měřidla, která byla odběratelem elektronicky označena a digitální měřidla, která byla vystavena elektrickému či elektromagnetickému napětí.
V oprávněných případech zajistí firma Iva Rozumková v záruční době bezplatně opravu nebo výměnu vadného nebo poškozeného produktu. Zákazník je povinen informovat firmu Iva Rozumková neprodleně po zjištění závady. Pro vyřízení reklamace v nejkratším možném termínu uveďte prosím závadu a její projevy, přiložte k výrobku doklad o koupi (daňový doklad – faktura) a zboží zašlete pokud možno v původním obalu na naši adresu.

VII. Pozáruční servis
Místem předání přístroje do opravy je sídlo firmy Iva Rozumková, nebo je-li dohodnuto sídlo zákazníka. Přístroj bude přijat do opravy pouze s objednávkou opravy obsahující: jméno, adresu, telefon, kontaktní osobu objednatele, typ a výrobní číslo přístroje a popis závady. Po provedení prohlídky přístroje bude objednateli sdělena cena opravy a oprava bude provedena až po schválení této ceny objednatelem. Jestliže nebude cena schválena, bude firma Iva Rozumková účtovat objednateli oprávněné náklady spojené s prohlídkou přístroje. Záruční doba na opravené části přístroje je standardně 6 měsíců od převzetí opraveného přístroje. Jestliže není dohodnuto jinak, firma Iva Rozumková nevrací vyměněné vadné díly a součástky.

VII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
Ochrana osobních údajů kupujícího, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, které tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek a jejichž aktuální plné znění je k dispozici na www.mitoro.cz