I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma Iva Rozumková, se sídlem Tichá 534. Tichá, 742 74, IČ: 05370264, DIČ7656025564, email : rozumkova@mitoro.cz, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem ve Frenštátě pod Radhoštěm, pod spisovou značkou 3969/2016, (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Iva Rozumková, Tichá 534, 742 74 Tichá
e-mail: rozumkova@mitoro.cz telefon: 604186202

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
- jméno a příjmení
- e-mailová adresa
- poštovní adresa
- telefon
- IČ, DIČ

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou:
osoby podílející se na dodání zboží/služeb/plateb na základě smlouvy : přepravní společnost PPL CZ s.r.o., dále poskytovatel účetního programu : STORMWARE s.r.o, provozovatel e-shopu: Shoptet, správce webových stránek: Daniel Střelec.

2. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. (Mailchimp, Google Cloud)

VI. Vaše práva

1. Dle podmínek pro GDPR máte právo na :
přístup k osobním údajům (čl.15 GDPR)
opravu nepřesných nebo nepravdivých údajů (čl.16 GDPR)
výmaz osobních údajů, tzv.“právu být zapomenut“ (čl. 17 GDPR)
omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
vznesení námitky proti zpracování (čl. 21 GDPR)
právo odvolat souhlas se zpracováním, písemně na adresu nebo elektronicky na email správce viz. výše.
Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

VII. Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal technická a bezpečnostní opatření k zabezpečení ochrany před neoprávněným přístupem k osobním údajům. Listinné evidence jsou umístěny v uzamykatelné místnosti zpracovatele. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly. K osobním údajům mají přístup pouze správcem pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.