1. Základní informace

Správcem osobních údajů je firma Iva Rozumková, se sídlem Tichá 534. Tichá, 742 74, IČ: 05370264, DIČ7656025564, email : rozumkova@mitoro.cz,  zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem ve Frenštátě pod Radhoštěm, pod spisovou značkou 3969/2016.

Při ochraně osobních údajů se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních (dále také jen jako „nařízení GDPR“). Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá a dbáme na bezpečnost osobních údajů.

  1. Informace o zpracování osobních údajích

Osobní údaje zpracováváme za účelem splnění smluvního vztahu a (nebo)z důvodu zasílání obchodních sdělení. V případě tzv. přímého marketingu, jde např. o zasílání newsletterů stávajícím zákazníkům, na základě oprávněného zájmu. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy. Osobní údaje nejsou předmětem automatického rozhodování ani profilování. Nedochází k přesunu osobních údajů mimo území Evropské unie.

  1. Jaké osobní údaje zpracováváme:

– Jméno
– E-mailovou adresu
– IP adresu
– Příjmení
– Adresa
– IČ
– DIČ

  1. Kdo má k osobním údajům přístup:

Provozovatel: (Správce, zpracovatel)

Iva Rozumková, Tichá 534, 742 74, Tichá

Tomáš Rozumek, Tichá 534, 742 74, Tichá

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů:

Poskytovatel hostingu :  Google Cloude - Gsuite, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow street, Dublin 4, Ireland

Obesílání newslettery: Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Poskytovatel účetního programu : STORMWARE s.r.o, Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava

Přepravní společnost : PPL CZ s.r.o, K Borovému 99, 251 01 Říčany

Externí účetní firma: Ing. Jaromír Bialek, Tichá 510, 742 74 Tichá

Iveta Bialková, Tichá 510, 742 74 Tichá

  1. Poučení o Vašich právech

Právo na přístup

Požádáte-li o přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme, jsme povinni Vám podle § čl. 15 nařízení GDPR vyhovět. Sdělíme Vám, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouhou dobu je uchováváme a kdo všechno k nim má přístup.

Právo na opravu

Domníváte-li se, že o vás zpracováváme osobní údaje, které jsou neúplné nebo nepřesné, máte právo podle čl. 16 nařízení GDPR požádat o opravu.

Právo na výmaz / Právo být zapomenut

Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které o Vás uchováváme, a to v souladu s čl. čl. 17 nařízení GDPR. Jsme povinni vyhovět v případě, že osobní údaje už nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, odvoláte dříve udělený souhlas, osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně nebo je vymazání osobních údajů nutné pro splnění právní povinnosti.

Právo na námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají v souladu s čl. 21 nařízení GDPR.

Právo na omezení zpracování

V souladu s čl. 18 nařízení GDPR máte právo na omezení zpracování v případě, že zpochybníte přesnost osobních údajů, které o vás zpracováváme, nebo vznesete námitku proti zpracování, jenž není založené na souhlasu. Právo můžete uplatnit i v případě, že jde o nezákonné zpracování osobních údajů nebo pro případ určení, výkonu nebo obhajobu právních kroků.

Právo na přenositelnost

V souladu s čl. 20 nařízení GDPR máte právo na přenositelnost osobních údajů, které o vás zpracováváme, ovšem pouze za předpokladu, že zpracování probíhá automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.